Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego Boska Strefa Kobiet

§1 Podstawowe definicje

§2 Postanowienia ogólne

§3 Warunki świadczenia usług

§4 Rejestracja

§5 Postępowanie reklamacyjne

§6 Odpowiedzialność

§7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§8 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

§9 Postanowienia końcowe

Wstęp

Szanowny Użytkowniku niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania z wyżej wymienionego Serwisu internetowego, prawa i obowiązki Użytkownika i Serwisu wynikające z obowiązującego prawa. Regulamin składa się z czterech głównych części:

a. w § od 1 do 3 – znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;

b. w § 4 – został opisany proces rejestracji;

c. w § od 5 do 7 – zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości usług jak i prawo odstąpienia od świadczenia i korzystania z usług;

d. w § od 8 do 9 – zawarto wszystkie pozostałe uregulowania w tym końcowe.

§1 Podstawowe definicje

 

1. Serwis /Usługodawca – serwis będący jednocześnie Usługodawcą, dalej Serwis.

2. Właściciel – Boska Strefa Kobiet Katarzyna Kelm-Letka, tel: +48668647681

3. Adres Właściciela – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Właściciela rozumie się przez to następujące dane:

a. siedzibę: Jarosława Dąbrowskiego 86 m 14, 02-571 Warszawa

b. NIP:  7742784911

c. adres mailowy: akademia@boskastrefakobiet.pl

4. Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, za zgodą opiekunów prawnych również osoba która nie ukończyła 18 lat. W wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Serwisem internetowym.

5. Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca z Serwisem internetowym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Serwisem internetowym a Użytkownikiem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem niniejszego Serwisu internetowego tj. Kursy online (wideo kursy) o tematyce rozwoju. Gwarantujemy, że zakupiony kurs będzie dostępny na koncie przez minimum 180 dni od daty zakupu.

8. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

§2 Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, zasadom  współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.

2. Serwis internetowy oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Usługobiorców jakie są przewidziane między innymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119).

3. Serwis internetowy za zgodą klienta może wprowadzić również usługę newsletteru i informacji o charakterze marketingowym i technicznym.

4. Administratorem danych osobowych jest Serwis internetowy, a dane te podlegają ochronie zgodnie z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Zbiór danych osobowych zarejestrowany jest w GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

5. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione.

6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Kelm-Letka, Jarosława 86 m 14, 02-571 Warszawa, tel: +48668647681, mail: boska.strefa@gmail.com

7. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

a. nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Serwis internetowy prowadzi zbiór danych Użytkowników w/w Serwisu internetowego;

b. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Serwis internetowy;

c. ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;

d. uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

e. uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

f. poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

g. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8. Użytkownikowi zgodnie z punktem 6 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.

9. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

10. Usługobiorca korzystający z Usług Serwisu internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji zadań Serwisu i w zakresie który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.

11. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Usługobiorców, którzy korzystali z Serwisu w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie opowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.

12. Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy związana z działaniami lub zaniechaniami określonymi w pkt. 9 jest wyłączona.

§3 Warunki świadczenia usług

1. Niniejszy Serwis internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza logowania. Przystąpienie do procedury logowania i sesyjnego założenia konta Użytkownika jest darmowe i dobrowolne.

2. Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do sieci internetowej.

3. Korzystać z Serwisu internetowego można 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do robienia przerw technicznych celem poprawy funkcjonalności Serwisu oraz naprawy błędów.

4. Wymagania niezbędne do korzystania z usług Serwisu internetowego :

a. urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład:

  • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  • Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
  • Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
  • Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
  • Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;

c. dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.

5. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Użytkownika zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym Użytkownik podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

6. Dostępne formy płatności:

a. Płatności elektroniczne. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

b. Karty płatnicze:
    * Visa
    * Visa Electron
    * Mastercard
    * MasterCard Electronic
    * Maestro

c. Przelew na numer konta: NestBank 44 1870 1045 2078 1065 4816 0001

7. Niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności (płatność elektroniczna, karta płatnicza, przelew) nastąpi w ciągu 5 dni liczonych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

8. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Szczegółowe informacje dot. odstąpienia od umowy znajdują się na stronie https://boskastrefakobiet.pl/wp-content/uploads/2019/12/POUCZENIE-O-ODSTA%CC%A8PIENIU-OD-UMOWY.pdf 

9. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 10 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

10. W przypadku zakupu towarów fizycznych, koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do ilości i sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

a. Przesyłka kurierska (pod drzwi) – od 16 zł.

b. Przesyłka do Paczkomatów InPost – od 12 zł.

11. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

§4 Rejestracja

1. W celu dokonania rejestracji wymagane jest dokonanie przez zainteresowanego Usługobiorcę wypełnienia formularza wygenerowanego przez Serwis internetowy.

2. Aby Usługobiorca mógł się zarejestrować w celu świadczenia usług w ramach Serwisu wymagana jest akceptacja rejestracji oraz akceptacja Regulaminu, bez których świadczenie Usług przez Usługodawcę przewidzianych dla zarejestrowanych Usługobiorców nie będzie możliwe. Pozostałe opcje są fakultatywne i nie stanowią warunku niezbędnego do rejestracji w Serwisie i dostępu do Usług przeznaczonych dla zarejestrowanych Usługobiorców.

3. Po wypełnieniu Formularza i kliknięciu opcji “zarejestruj/zaloguj” osoba rejestrująca się otrzyma sesyjny dostęp do konta, co spowoduje aktywacje. Procedurę logowania każdorazowo trzeba przeprowadzić ponownie. Serwis internetowy nie gromadzi i nie przechowuje podawanych danych osobowych.

4. Usługobiorca, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Usługobiorca podający takie dane lub informacje ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.

5. Serwis internetowy nie prowadzi żadnej moderacji użytkowników ani treści przesyłanych pomiędzy użytkownikami.

§5 Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego.

2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się paragrafie 1 pkt 3 w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: “reklamacja”) i powinny zawierać:

 • przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie i opisanie niezbędnych okoliczności,
 • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).

4. Pomoc dotyczącą funkcjonowania serwisu znajduje się pod kontaktem mailowym Serwisu.

5. Powyższe przesłanki stanowią warunek obligatoryjny rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres wskazany w korespondencji listownej.

7. Elementy dodawane do zakupu jako “Gratis” nie podlegają reklamacji.

8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

§6 Odpowiedzialność

1. Zgodnie z przepisami prawa Twórcy, którego autorskie prawa osobiste zostały naruszone bądź zagrożone, przysługuje Mu przede wszystkim roszczenie o zaniechanie tego działania, o przywrócenie stanu poprzedniego. Jeśli działanie, które wywołało naruszenie, było zawinione Twórca może domagać się zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

2. Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Usługobiorca dobrowolnie je rozpowszechniania. Serwis nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Usługobiorca oświadcza, że:

a. jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;

b. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Usługobiorca odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;

3. Usługobiorca nie jest uprawniony do:

a. zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;

b. zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności Serwisu.

4. Zabronione jest zamieszczanie przez Usługobiorcę treści które mogłyby w szczególności:

a. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b. zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;

c. naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;

d. umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;

e. naruszać słuszne interesy Serwisu;

f. rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam);

g. naruszać w inny sposób dobre obyczaje – na przykład erotyka, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

h. propagować poglądy komunistyczne, nazistowskie, faszystowskie i im pokrewne.

5. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Usługobiorcę, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Serwis nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

6. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisów i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisów ze względów technicznych.

7. Serwis nie odpowiada również za ewentualne szkody urządzeń które korzystają z serwisu, restart urządzenia albo utrata danych na urządzeniu.

8. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji podawanych przez Usługobiorcę.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany parametrów i funkcjonalności Kont Usługobiorców;
 • cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług i jego funkcjonalności;
 • okresowego wyłączenia Serwisu, związanego w szczególności z jego modyfikacją, konserwacją i naprawą;
 • usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisów lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu;
 • zaprzestania świadczenia Usług w ramach Serwisu w stosunku do Usługobiorcy,
  który narusza postanowienia Regulaminu.

§7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. Usługobiorca posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

4. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

5. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

6. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

7. Usługobiorca może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy usług:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Serwis i Usługobiorca wyrażą na to zgodę.

§8 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi stosowne oświadczenie.

3. Serwis informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt/usługę wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

4. Odpowiedzialność Serwisu jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości 100 zł netto. Serwis ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

5. Wszelkie spory między Serwisem a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.

§9 Postanowienia końcowe

1. Serwis honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.

3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Serwisu. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Serwisu skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

4. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:

a. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).

b. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

d. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

e. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

f. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

g. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

5. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkowników jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach).

6. Właściciel, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:

 • podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;
 • osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
 • dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)
 • osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

7. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

a. zmiany przepisów prawa;

b. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,

c. zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

8. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na Usługi już realizowane bądź zrealizowane, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili przystąpienia do Usług Serwisu Językowego. Serwis o zamierzonej zmianie informuje na stronie co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

9. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Polskiego.

10. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

11.Usługobiorcy w/w Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019